Zvaniet mums! +371 29413053

Darba

Drošība

Darba aizsardzības pakalpojumi

SIA "Medkos" piedāvā darba drošības aizsardzības pakalpojumus jūsu uzņēmuma drošas un likumam atbilstošas darba vides sakārtošanai.

Darba aizsardzības sistēmas izveidošana

Darba aizsardzības sistēmas uzraudzība

Konsultācijas darba aizsardzības jautājumos

Darba aizsardzības sistēmas izveidošana:

 • Esošās darba aizsardzības dokumentācijas atbilstības darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām novērtēšana;
 • Darba aizsardzības sistēmas izveidošana;
 • Darba vides risku novērtēšana;
 • Indikatīvo mērījumu veikšana;
 • Nepieciešamo rīkojumu izstrādāšana;
 • Nepieciešamo sarakstu izstrādāšana;
 • Obligāto veselības pārbaužu karšu sagatavošana;
 • Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna izstrādāšana;
 • Darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana;
 • Ugunsdrošības dokumentācijas izstrādāšana;
 • Darba aizsardzības instruktāžu reģistrācijas žurnālu ieviešana;
 • Darbinieku darba aizsardzības ievadapmācība;
 • Darbinieku instruktāžas darba vietās;
 • Darbinieku instruktāža ugunsdrošībā;
 • Darbinieku instruktāža elektrodrošībā neelektriskajam personālam;
 • Iekšējās uzraudzības dokumentācijas sagatavošana.
Darba aizsardzības uzraudzība:

Piedāvājam darba aizsardzības sistēmas uzraudzību.

Konsultācijas darba aizsardzības jautājumos:
 • Konsultēšana par darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumiem;
 • Interešu pārstāvēšana VDI.

Ko ir svarīgi zināt par darba drošību?

Darba drošības nepieciešamība, regulējošajie normatīvie akti un ieviešana

Lai īstenotu darba aizsardzības principus, uzņēmumā jābūt visaptverošai darba aizsardzības sistēmai. Darba aizsardzības sistēma ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības.

Darba aizsardzības sistēma sastāv no četrām sastāvdaļām:

 1. Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana, kā rezultātā tiek nozīmētas par darba aizsardzību atbildīgās personas un noteikti to pienākumi;
 2. Darba vides iekšējā uzraudzība, lai veiktu darba aizsardzības pasākumus un pārbaudītu to efektivitāti;
 3. Darba vides riska novērtēšana, kā rezultātā tiek iegūta informācija un sagatavoti dokumenti par darba vidē esošajiem riska faktoriem, to bīstamību, tiem pakļauto personālu un nepieciešamajiem darba aizsardzības pasākumiem;
 4. Konsultēšanās un sadarbība ar nodarbinātajiem un viņu uzticības personām, lai iesaistītu viņus darba aizsardzības uzlabošanā.

IEVĒROJIET!


Darba aizsardzības likuma 5. Pants nosaka, ka darba devējam ir pienākums organizēt un nodrošināt darba aizsardzības sistēmas darbību savā uzņēmumā.


Pie tam, 01.01.2006., stājās spēkā MK 08.02.2005. noteikumi Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”. Noteikumi nosaka tos komercdarbības veidus, kuros darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā obligāti jāiesaista kompetenta institūcija.


Kompetenta institūcija – institūcija, kura ir pilnvarota veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Mēs, kā kompetenta institūcija, piedāvājam:

Darba aizsardzības sistēmas izveidošanu un uzraudzību atbilstoši DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMA prasībām Jūsu uzņēmumā.

Darba aizsardzības dokumentu pakete

Ko Jūs saņemat?

Darba aizsardzības sistēmas dokumentu paketē ietilpst:

Administratīvie dokumenti:
 • Rīkojumu sagatavošana;
 • Atbildīgā personāla nozīmēšana.
Instrukcijas:
 • Darba aizsardzības un rīcības instrukciju sagatavošana un izstrādāšana tiks veikta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izmantojot pasūtītāja sniegtos datus par uzņēmumā nodarbināto profesijām, darba vietām, iekārtām un darba aprīkojumu;
 • Nepieciešamo instruktāžu uzskaites dokumentācijas izstrāde;
 • Instruktāžu reģistrācijas žurnālu (t.sk. ievadinstruktāžas, instruktāžas darba vietā, elektrodrošības, ugunsdrošības) sagatavošana un aizpildīšana.

Obligātās veselības pārbaudes:
 • Nepieciešamo veselības pārbaužu un uzskaites dokumentācijas sagatavošana;
 • Veselības karšu sagatavošana darbinieku veselības pārbaužu veikšanai pirms darbinieku noformēšanas darbā.

Drošības zīmes:
 • Drošības zīmju sarakstu sastādīšana un izvietojuma plānu sagatavošana;

Individuālie aizsardzības līdzekļi:
 • Nepieciešamo IAL sarakstu sagatavošana;
 • IAL izsniegšanas un uzskaites žurnāla sagatavošana.

Ugunsdrošība:
 • Nepieciešamo ugunsdrošības līdzekļu saraksta sastādīšana;
 • Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana.

Par SIA "Medkos"

SIA "Medkos" savu darbību ir uzsācis 2005. gadā apvienojoties pieredzējušiem darba aizsardzības speciālistiem. Šobrīd uzņēmums apkalpo ap 60 dažāda lieluma un nozaru uzņēmumus Latvijā sniedzot pakalpojumus darba drošības jautājumos.

Kontaktinformācija

"Medkos", SIA

Adrese: Lāčplēša iela 125, kab. 213, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: +371 29413053
E-pasts: lg.peteris@gmail.com


Darba laiks

P 9:00-18:00
O 9:00-18:00
T 9:00-18:00
C 9:00-18:00
Pk 9:00-18:00
S –
Sv –

Sazinieties ar mums!